cometa ison ar


埋め込み画像 4

"խորագիր"

埋め込み画像 5

team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Tuesday, June 12, 2012

12:06:2012


 Հարգելի Armmovie աշխատակազմ,


Իմ խմբի հայ թարգմանիչը քիչ առաջ ինձ ուղարկեց ձեր տեսանյութը, որի անվանումն է 

UFO Spiral in Armenia 2012 - in Night Sky

Ես հենց այդ ինֆորմացիան էի փնտրում, քանի որ կարդացել էի Երկնային Օտարականի 25:03:2012 նյութը, որի երրորդ պարբերությունում ասվում է հետևյալը.

“Շատերը թիկունք դարձրին, տեսնելով թե որքան է ձգձգվում այդ գործընթացը և օգտագործում են դա որպես ապացույց այն բանի, որ այն երբեք առաջնահերթ չպետք է լինի: Այդ կփոխվի Արարչի պատասխանից հետո և մենք խանդավառությամբ ենթադրում ենք, որ ժամանակը եկել է: Դաշնությունը կոչնագիր է հղել տիեզերքի տարբեր համակարգեր և դեռ ավելի մեծաթիվ այցելուներ են հիմա ուղևորվում այս տարածաշրջան, որպեսզի հետևեն գործունեության այս փուլի ընթացքին: Այդ առումով կարող եք ակնկալել, որ տեղի կունենա ևս մեկ «Նորվեգական գալարագիծ», քանի որ ավելի ու ավելի շատ տիեզերական համակարգերի էակներ կժամանեն առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում:”
Ահա այն` http://wandererodtheskies.blogspot.pt/2012/03/25032012.html

Այդ չելլեները ամենահավաստի աղբյուրն է, ես այդ գիտեմ, և մինչև օրս նրա փոխանցած բոլոր չենելինգները (հաղորդագրությունները) հավաստի են:
Դուք գիտեեք թե ով է տեսագրել այդ նյութը, ինչպես նաև կոնրետ ժամանակն ու վայրը, կոորդինատները և այլն? ՄԵծապես օգնած կլինեիք, եթե հայտնեիք նաև այլ տեսագրությունների, որոնք կապված են այդ տեսագրությունների հետ, նաև լրատվական միջոցներով ցուցադրվածները:
Ես ենթադրում եմ, որ Դուք լիովին տիրապետում եք անգլորոն լեզվին, քանի որ ապրում եք ԱՄՆ-ում, սակայն, ամեն դեպքում, կխնդրեմ թարգմանչին, որպեսզի կցի նաև հայերեն թարգմանությունը:
Պատասխանի համար իմ խորին հարգանքի հավաստիքները:
Լավագույն մաղթանքներով,
Լուիզա

No comments:

Post a Comment

ASHTAR

2012Morgan Kochel

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan
Kochel

Morgan Kochel says:

…"And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.

Please read and spread. Thanks

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image